Originální Crocs již od 349 Kč v sezónních slevách!

Antistatický Sprej TV Obrazovka / Monitor / Video Sada 220 ml

Dnes si prohlíží 15 zákazníků
do 5 dnů
193 Kč s DPH
160 Kč bez DPH
-
+
Náš kód:42170
Výrobce: PRF
Záruční doba: 2 roky

Popis
Antistatický Sprej TV Obrazovka / Monitor / Video Sada 220 ml

Prostředek na pěnovém základě určený k odstraňování statických nábojů na povrchu předmětů, vytváří antistatický povrch. Lze použít na vnější plochy počítačů, televizorů, video, audio a kancelářských přístrojů.

Podrobný popis
Antistatický Sprej TV Obrazovka / Monitor / Video Sada 220 ml

Prostředek na pěnovém základě určený k odstraňování statických nábojů na povrchu předmětů, vytváří antistatický povrch. Lze použít na vnější plochy počítačů, televizorů, video, audio a kancelářských přístrojů.

obsahuje:
uhlovodík. rozpouštědla CAS 64742-49-0 (30-50%),
propan CAS 68476-49-3 (2 -10%),
butan CAS 68476-40-4 (2-10%),
syntetické tenzory CAS 151-21-3 (<1%)

- prostředek na pěnovém základě určený k odstraňování statických nábojů na povrchu předmětů
- vytváří antistatický povrch
- lze použít na vnější plochy počítačů, televizorů, video, audio a kancelářských přístrojů

Návod k použití:
Před použitím důkladně protřepte. Nastříkejte na požadované místo a nechte pěnu působit. Bezpečnost práce:
Extrémně hořlavá látka. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 oC. Nepoužívejte v blízkosti ohně a žhnoucích těles. Při použití nekuřte. Po vypotřebování neodhazujte do ohně ani násilně neotvírejte..Používejte jen v dobře větraných místnostech.

Specifická rizik
R12 Extrémně hořlavý F+
R48 Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 Nevdechujte plyny, páry, dýmy, aerosoly
S24 Zamezte styku s kůží
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množství vody a mýdlem
S45 V případě úrazu, silné nevolnosti, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte toto označení

Diskuze
Antistatický Sprej TV Obrazovka / Monitor / Video Sada 220 ml

Spinner Výpis se aktualizuje...