Nezapomněli jste přibalit na dovolenou?

Vazelína ve Spreji Univerzální 520 ml

Dnes si prohlíží 12 zákazníků
do 5 dnů
348 Kč s DPH
287 Kč bez DPH
-
+
Náš kód:42195
Výrobce: PRF
Záruční doba: 2 roky

Popis
Vazelína ve Spreji Univerzální 520 ml

Přípravek je určen k mazání mechanických součástí a el. spojů. Zamezuje vzniku koroze. Velmi dobrá odolnost proti vodě a teplu.

Podrobný popis
Vazelína ve Spreji Univerzální 520 ml

Přípravek je určen k mazání řetězů, západek do dveří, spojů, kabelů, soukolí atd. Pomocí trubičky možno aplikovat na těžce přístupná místa. Zamezuje vzniku koroze. Velmi dobrá odolnost proti vodě a teplu. Před použitím dobře protřepte

Obsahuje:
úhlovodíková rozpouštědla (20-40%), CAS 64742-49-0
propan (20-40%), CAS 68476-49-3
butan (20-40%), CAS 68476-40-4

Bezpečnost práce:
Hořlavina. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50oC. Nepoužívejte v blízkosti ohně a žhnoucích těles. Při použití nekuřte. Po vypotřebování neodhazujte do ohně ani násilně neotvírejte. Bez dostatečného větrání může dojít ke vzniku výbušných par.

Specifická rizikovost:
R12 Extrémně hořlavý
R48 Zdraví škodlivý - nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 Nevdechujte plyny, páry, dýmy, aerosoly
S25 Zamezte styku s očima
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
S29 Nevylévejte do kanalizace
S45 V případě úrazu, silné nevolnosti, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Diskuze
Vazelína ve Spreji Univerzální 520 ml

Alternativní produkty

Spinner Výpis se aktualizuje...