Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nej-ceny.cz, uskutečněné od 05.09.2023. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Prodávajícím je plátce DPH, společnost Jařab s.r.o., se sídlem podnikání na adrese Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, IČ: 10987185, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86310. Kontaktní údaje: tel. 553 673 233, e-mail: shop@nej-ceny.cz, datová schránka: 6iv5rdx (dále také jako „Prodávající). Předmětem prodeje je široký sortiment zboží od výpočetní techniky až po módní zboží. Odpovědný zástupce: Libor Jařab.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších novel (dále jen NOZ). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Vymezení základních pojmů

 1. NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje:
  • kupující podnikatel - (kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti),
  • kupující nepodnikatel - (kupující, který nečiní koupi ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností (fyzické i právnické osoby), a
  • spotřebitel – (kupující, který zároveň naplňuje znaky spotřebitele viz. níže).
 3. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (pouze fyzické osoby).
 4. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.
 5. Kupující podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, ve zbytku pak příslušnými ustanoveními NOZ.

Článek II. Kupní smlouva a obchodní podmínky

 1. Vystavení zboží v internetovém obchodě Nej-ceny.cz je výzvou k podání nabídky. Návrhem kupní smlouvy je objednávka kupujícího. Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti založená kupní smlouvou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:
  • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
  • Dodavatel zboží výrazným způsobem změnil cenu.
  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, a k uzavření kupní smlouvy z výše uvedených důvodů nedojde, bude mu tato částka ihned převedena zpět na jeho účet nebo adresu.
 3. Bezprostředně po uzavření smlouvy zašle prodávající spotřebiteli elektronickou formou jedno její vyhotovení, včetně všech závazných příloh.
 4. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím stranám. Na žádost spotřebitele prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě kopii kupní smlouvy. Tuto službu prodávající poskytuje po dobu, po kterou trvají jeho povinnosti z vadného plnění nebo ze záruky za jakost.
 6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou trvale dostupné na webových stránkách internetového obchodu Nej-ceny.cz (odkaz).
 7. Kupující má možnost objednávku před vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
 8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky si hradí kupující sám. Jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 9. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 10. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách www.nej-ceny.cz způsobem umožňující jejich archivaci a reprodukci kupujícím (odkaz) a zároveň jsou v textové podobě přiloženy k závaznému potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, resp. ke kupní smlouvě.

Článek III. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 2. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
 3. Věc je odevzdána předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Doručuje se výhradně na dodací adresy v České republice nebo na Slovensku.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel je věc odevzdána, až v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá.
 5. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 6. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství, resp. co nejdříve po doručení na místo určení.

Článek IV. Cena

 1. Ceny v internetovém obchodě www.nej-ceny.cz jsou konečné, tedy včeně DPH a všech dalších poplatků, které musí kupující spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit a zohledňují PHE (poplatek za likvidaci historického elektroodpadu).
 2. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 3. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři.

Článek V. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující v rámci reklamace uplatňuje také práva z poskytnuté Záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
 4. Kupující - nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Právo z vady nejde uplatnit v případě:
  • opotřebení věci způsobené jejím obyklým užíváním,
  • pokud kupující vadu sám způsobil,
  • vyplývá-li to z povahy věci,
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • Právo z vadného plnění kupujícímu – nepodnikateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, prodávající ho na to upozornil a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 5. Na žádost kupujícího - nepodnikatele prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 6. Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž.
 7. Při oznámení vady kupující postupuje v souladu s reklamačním řádem. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zejména osobně na adrese: Kostelní 3330/2, Kravaře, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, telefonicky na čísle +420 558 847 315 či elektronickou poštou na adrese david.peterek@j-m.cz. Výjimkou jsou případy, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Oddíl 5.1 Práva z vadného plnění

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

5.1.1. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

  a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
  b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady (viz. reklamační řád).

5.1.2. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

5.1.3. Dále máte právo na:

  a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

5.1.4. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

5.1.5. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

5.1.6. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

5.1.7. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

  a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
  b) co je obsahem reklamace;
  c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
  d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5.1.8. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

5.1.9. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

5.1.10. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

5.1.11. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

5.1.12. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

5.1.13. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 5.2.1. obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn:

 • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
 • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 • Ustanovení v čl. 5.1.2. obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 • Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 5.1.2. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

Oddíl 5.2 Zvláštní úprava – Kupující - nepodnikatel

Ustanovení tohoto oddílu platí pouze pro kupní smlouvy, které kupující neuzavírá ve zjevné souvislosti s vlastní podnikatelskou činností.

5.2.1 Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí kupujícím nemá vady. A to zejména za to, že věc v době, kdy ji kupující převzal:

 • Má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5.2.2 Záruka za jakost

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, má se za to, že se jedná o poskytnutou záruku za jakost.

Oddíl 5.3 Prodej „bazarového“ zboží

 1. Internetový obchod Nej-ceny.cz prodává také výrobky použité nebo upravované, výrobky s vadou nebo výrobky, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny. Tyto výrobky jsou prodávány výhradně odděleně od ostatních výrobků v sekci Speciální nabídka – Bazar. Kupující je na tuto skutečnost předem zřetelně upozorněn v popisu produktu, tato skutečnost je zřetelně vyznačena také v dokladu o koupi.
 2. V případě koupě použitého/bazarového zboží je kupující - nepodnikatel oprávněn uplatnit právo z vadného plnění minimálně ve lhůtě 12 měsíců.
 3. Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění:
  • u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
 4. Má-li v tomto případě věc vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek VI. Platební podmínky

1. Během procesu vyplňování objednávky je kupující vyzván k výběru způsobu provedení platby za zboží.

Způsoby plateb:

 • Hotově při převzetí v sídle firmy - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že chce zboží zaplatit při osobním odběru zboží.
 • Dobírkou - tento způsob platby zvolí kupující v případě, že chce zboží zaplatit až při samotném převzetí od přepravní služby či České pošty.
 • Bankovním převodem – kupující při tomto způsobu platby převede peníze za zboží na účet prodávajícího (platba se provádí předem). Zboží je kupujícímu odesláno po připsání kupní ceny včetně dopravného na účet prodávajícího (to trvá obvykle 2-3 dny) a doručeno je následně bez jakýchkoliv dalších poplatků.
 • Platba kartou - jedná se o velmi rychlou a bezpečnou formu úhrady prostřednictvím platebních karet (Visa, Master Card, Maestro). Platby kartou jsou bez poplatků.
 • Online platbou - možnost rychlé platby přímo z internetového bankovnictví kupujícího pomocí systému GP webpay. Informaci o platbě obdrží prodávající obratem, což výrazně urychlí expedici objednávky.
 • Úvěrem, poskytnutým třetí osobou – lze využít bezúročnou odloženou platbu PlatímPak od RaiffeisenBank a.s., bezúročnou rozloženou platbu od Essoxu či klasickou možnost nákupu na splátky, taktéž od Essoxu.

2. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Přičemž tržba je evidována nejpozději v okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi.

3. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v papírové nebo elektronické podobě.

Článek VII. Ostatní ustanovení

1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Prodávající zobrazuje v e-shopu hodnocení nebo-li recenze zboží od skutečných zákazníků, kteří prokazatelně v e-shopu Nej-ceny.cz nakoupili. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Podrobnější informace v článku ZDE.

Článek VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy (podmínky, lhůta a postup pro uplatnění tohoto práva)

Pokud je kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti stran prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v příloze kupní smlouvy - Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Kupující může k uplatnění tohoto práva využít vzorového odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči nebo byl-li na hmotném nosiči již porušen obal.

Článek IX. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Internetový obchod Nej-ceny.cz ukládá soubory cookies, které také pomáhají k jeho správnému fungování. Svou informační povinnost Prodávající plní prostřednictvím této stránky.
 3. Spokojenost zákazníka s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky mohou být zasílány, když zákazník nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zákazník zasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo zákazník neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržního postavení prodávajícího využívá prodávajíci zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněn předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka.

Článek X. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná registrovaným zákazníkům.
 4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jařab s.r.o., Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, adresa elektronické pošty shop@nej-ceny.cz, telefon 553 673 233.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 05.09.2023.

Spinner Výpis se aktualizuje...